Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://www.sklep.iner.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.iner.pl jest własnością INSTYTUTU NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera z siedzibą w Warszawie:

3. Dane identyfikujące INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera:
- NIP: 526 18 88 895

- REGON: 010436706
- KRS: 0000167769
- Wykonywanie działalności:  ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
- Adres do korespondencji:  ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

- Poczta e-mail: biuro@iner.pl

- Numery telefonów: (+48 22) 629 06 89 lub 506 19 38 79

- Numer konta bankowego INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera:

Bank Pekao S.A.

Numer konta: 66 1240 6218 1111 0000 4623 7497


4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.iner.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Procedura składania zamówień

1. Klienci dokonują zakupów w sklepie internetowym www.sklep.iner.pl poprzez dowolny wybór towarów, a w następnej kolejności poprzez złożenie zamówienia.

2. Do realizowania zakupów w sklepie internetowym INSTYTUTU NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera, służy:
a. Koszyk zakupów,
b. Formularz zamówienia. Formularz zawiera pola wymagane oraz dobrowolne.

3. Wykorzystanie powyższych możliwości wiąże się z rejestracją klienta w sklepie internetowym INSTYTUTU NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera www.sklep.iner.pl

 4. W szczególnych przypadkach  zamówienie towaru, wybranego przez klienta w sklepie internetowym może zostać zrealizowane w sposób następujący:

a. Sprzedający może przyjąć od klienta wiadomość e-mail na adres biuro@iner.pl  zawierającą precyzyjne  wskazanie: wybranego przez klienta towaru, jego ceny, własnych danych adresowych oraz wybranej formy zapłaty.

b. Sprzedający może przyjąć zamówienie od klienta podczas rozmowy telefonicznej. W paragrafie I Regulaminu  wyszczególnione zostały numery telefonów do INSTYTUTU NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera.

c. Niezbędne dane składającego tymi sposobami zamówienie, to: imię, nazwisko, nazwa ulicy wraz z numerem domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy.

5. INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera zaprasza również do sklepu stacjonarnego, który mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49.
6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.iner.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

7. Ceny towarów brutto nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są określane odrębną kwotą.

III. Zamówienia - realizacja zakupów

1. Rejestracja konta odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie sklepu internetowego www.sklep.iner.pl.  Formularz zawiera pola wymagane oraz dobrowolne.

2. Rejestracja konta zostaje potwierdzona wiadomością e-mail wysłaną ze sklepu internetowego na adres wskazany przez klienta w formularzu.

3. Po zarejestrowaniu konta, a następnie po dobrowolnym dokonaniu wyboru towarów i formy płatności klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

4. Wykorzystanie do zakupów, koszyka w sklepie internetowym oznacza złożenie zamówienia tylko wówczas, gdy zostanie przez klienta wypełniony formularz zamówienia.

5. Złożenie zamówienia zostaje potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną ze sklepu internetowego na adres wskazany przez klienta w formularzu.

6. Sprzedający dopuszcza odmowę realizacji zamówienia, które budzą wątpliwości. .

IV. Formy płatności

1. Płatność za zamówione towary (zakupy) może nastąpić za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od doręczyciela.

2. Płatność za zamówione towary (zakupy) może nastąpić za pośrednictwem płatności Dotpay.

3. Płatność za zamówione towary (zakupy)  może nastąpić przelewem na konto bankowe INSTYTUTU NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera z siedzibą w Warszawie, którego numer został zamieszczony w Paragrafie I Regulaminu. Przelew oznacza przedpłatę.

4. Płatność za wybrane towary w sklepie internetowym, na wyraźne życzenie klienta, może nastąpić poprzez uiszczenie zapłaty w kasie sklepu stacjonarnego w Warszawie. Adres sklepu stacjonarnego zawiera punkt 5., Paragraf II Regulaminu. Płatność w sklepie stacjonarnym może być realizowana gotówką.

 V. Dostawa

1. Realizacja zamówienia, poprzez dostawę zamówionego  towaru do klienta następuje w terminie:

a. pięciu dni roboczych od daty złożenia i potwierdzenia zamówienia przy formie płatności „za pobraniem“,

b. pięciu dni roboczych od daty potwierdzenia wpłaty dokonanej przez klienta za pośrednictwem płatności Dotpay.


c. pięciu dni roboczych od daty potwierdzenia wpłaty dokonanej przez klienta na konto INSTYTUTU NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera przy formie płatności przelewem.

 

2. Do dostawy dołączony zostaje dokument potwierdzający zakup: paragon lub rachunek. Wybór rodzaju dokumentu pozostaje do decyzji klienta.

3. Dopuszcza się wydłużenie czasu realizacji zamówienia w  szczególnych okolicznościach. Klient winien być niezwłocznie poinformowany o niedogodności.

4. W przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego powyżej, czyli w punkcie 3, Paragraf V, uzasadnione są dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami transakcji co do dalszego ciągu realizacji zamówienia. Może zostać wyznaczony dodatkowy termin. Po jego upływie klient może odstąpić od zamówienia realizowanego w wydłużonym czasie, może przyjąć  propozycję od sprzedającego, udzielenia rekompensaty z tytułu niedogodności w realizowaniu zamówienia.

 

VI. Zwroty, reklamacje

1. INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera pragnie wywiązywać się z obowiązku dostarczania swoim klientom towarów bez wad.

2. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014, Dz.U. 2014, poz. 827, klient który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.

3. Sposób postępowania w przypadku odstąpienia klienta od umowy w oparciu o art.27 przytoczonej ustawy, określają przepisy tejże ustawy, a w szczególności art. 32 w zakresie zwrotu płatności, art. 33 w zakresie rozliczenia kosztów dostarczania towarów, art. 34 w zakresie zwrotu towaru przez klienta na rzecz sprzedawcy.

4. Jeżeli klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w oparciu o art. 27 przytoczonej ustawy, sprzedający potwierdzi przyjęcie oświadczenia.

5. Po upływie ustawowego terminu, odstąpienie klienta od umowy może być rozważone przez sprzedającego. Sprzedający rozważy okoliczności i ustali warunki. 

6. Art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014, DZ. U. 2014, poz.827 nie ma zastosowania w przypadku dokonania przez klienta zakupów w sposób wyszczególniony w punkcie 4, Paragraf IV Regulaminu.

7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Reklamacje są, przez sprzedającego przyjmowane i rozpatrywane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa; Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów, Kodeks Cywilny. Reklamacje wymagają formy pisemnej.

9. Reklamacje należy składać na adres sklepu.

VII. Postanowienia ogólne

1. Treści zawarte w opisie towarów umieszczonych w sklepie internetowym służą celom poglądowym i wspomagają klienta w dobrowolnym dokonywaniu wyboru tychże towarów. Za wyciągane, przez klientów z tych treści wnioski, idące ponad przytoczone powyżej cele,  INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera nie może ponosić odpowiedzialności.

2. INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera zapewnia swoim klientom ochronę danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. z 2014, poz. 1182.

VIII. Zmiana regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany będą obowiązywały od momentu zamieszczenia ich na stronie. Klienci zostaną o zmianach poinformowani przed jego opublikowaniem.

IX. Rozwiązywanie sporów 

Wszelkie spory będą rozwiązywane polubownie. W razie niemożności rozwiązania sporu polubownie, sprawa będzie skierowana do sądu powszechnego według przepisów obowiązujących.

 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem dnia 17.03.2015

INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY wg metody prof. J. Rötzera